bМТ- Бургас Медия Тренд

На 1 февруари стартира приемът на ръкописи за финансиране на бургаски книги

  14.01.2021 16:58
На 1 февруари стартира приемът на ръкописи за финансиране на бургаски книги

Приемът на ръкописи по общинската програма за финансиране издаването на книги на бургаски автори стартира на 1 февруари и ще продължи до 31 март. Работата на експертната комисия ще започне от 1 април и ще завърши на 15 май. След като приключи своята работа, експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране. Ръкописите се подават в Деловодството на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, за г-жа Диана Саватева, зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт". Според "Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори" необходимите документи за кандидатстване са:  

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

  Чл.3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Бургас трябва да са с постоянен адрес на територията на Община Бургас. Чл.4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в информационния център на Община Бургас се представят следните документи: 4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра - напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител. 4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства. 4.3. Формуляр за кандидатстване по образец. 4.4. (изм. Протокол №41/24.04.2018 г.) Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата. 4.5. Творческа биография на кандидата. Чл.5. Документите по чл.5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 5.1. Плик №1 с надпис "Произведение", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.1., 4.2 и 4.4. 5.2. Плик № 2 с надпис "Информация за автора", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.3. и 4.5.

Свързани новини
Последни новини
Анкета
Чиста ли е водата по българското Черноморие?

Резултати